My Account

Wróć

Punkt I. DEFINICJE

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania Sklepu internetowego Eastend, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.eastendshop.com. Zawarte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 

Administrator danych osobowych - Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-339), przy ul. Grunwaldzkiej 569, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517000, numer NIP 5842736810.

Cena - wyrażona w złotych polskich kwota uwzględniająca podatek VAT, jaką winien uiścić Kupujący w zamian za wybrany towar, umieszczona obok informacji o Towarze.

Cena pierwotna – cena widoczna na karcie produktu, przy czym dla produktów przecenionych cena ta posiada wyraźne oznaczenie w postaci przekreślenia.

Dane osobowe- wszelkie informacje służące zidentyfikowaniu lub możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane w systemie informatycznym Sprzedającego w celu realizacji umowy.

Eastend - Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.eastendshop.com, prowadzony i stanowiący własność Sprzedającego.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Kod rabatowy - ciąg znaków podawany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Koszyka, pozwalający na obniżenie Ceny Towaru znajdującej się w Koszyku o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Kody rabatowe mogą być procentowe lub kwotowe. Kody rabatowe nie sumują się. Szczegółowe warunki korzystania z Kodu rabatowego każdorazowo określa regulamin danej Promocji związanej z udzieleniem Kodu rabatowego. Kupujący może otrzymać Kod rabatowy od Sprzedającego lub od partnera Sprzedającego.

Konsument - osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Eastend niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Kupującego, za pomocą, którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług dostępnych po jego założeniu na stronie Eastend.

Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego, za pomocą, którego Kupujący dokonuje zakupu.

Koszty dostawy - opłata za dostawę Towaru do Kupującego, podana w koszyku oraz na stronie podczas składania Zamówienia. Obowiązuje wyłącznie dla Zamówień na terenie Polski.

Kupujący - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna określona w art. 331 k.c., która dokonuje zakupu Towarów na stronie internetowej Eastend.

Lokal przedsiębiorstwa - miejsca prowadzenia przez Sprzedającego działalności gospodarczej, będący nieruchomością, pod następującym adresem: ul. Grunwaldzka 569, 80-339 Gdańsk.

Newsletter - usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe, świadczona w ramach założonego konta lub po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia na usługę Newsletter.

Płatność - czynność polegająca na zapłacie Ceny Towaru oraz kosztów dostawy, dokonywana za pośrednictwem „Blue Media”, „PayPal” oraz „za pobraniem”, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Kupującemu Konta.

Realizacja zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.

Regulamin - Regulamin Sklepu Internetowego Eastend.

Reklama – informacja zachęcająca do nabycia lub korzystania z określonych Towarów bądź Usług.

Sprzedający - Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w (80-339) Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 569, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517000, numer NIP 5842736810.

Towar - materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem przedmiotów sprzedawanych w drodze egzekucji lub w inny sposób z mocy prawa, oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie Internetowym Eastend.

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalająca odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Umowa zawarta na odległość - oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa sprzedaży- umowa zawierana z Klientem w której głównymi cechami świadczenia są:

ze strony Sprzedającego - obowiązek przeniesienia na Kupującego własności rzeczy oraz jej wydania,

ze strony Kupującego - obowiązek zapłaty ceny i odbioru rzeczy.

Zamówienia - czynność dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności.

Remarketing - usługa świadczona w ramach posiadanego konta lub w trakcie/po złożeniu zamówienia, polegająca na ponownym zaangażowaniu Zamawiającego, który już raz odwiedził witrynę internetową, ale nie dokonał na niej pożądanego działania.

Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych poprzez założenia konta na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Punkt II. PODSTAWA PRAWNA

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422)

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 wraz z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

Punkt III. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep Internetowy Eastend funkcjonuje pod adresem www eastendshop.com, prowadzony jest przez Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w (80-339) Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 569, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517000, numer NIP 5842736810.

Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki „Regulamin”, zamieszczonej na stronie Sklepu - www.eastendshop.com oraz pobrać jego treść i sporządzić wydruk.

Potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, po uprzednim wskazaniu przez Kupującego aktualnego adresu e-mail. Pozostałe Zamówienia można przeglądać w Panelu Klienta po zalogowaniu się na Konto.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z treścią art. 71 kodeksu cywilnego.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w Eastend odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Logotyp Eastend jest znakiem towarowym i podlega ochronie prawnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49 poz. 508). Nazwy handlowe, nazwy, opisy podlegają również ochronie prawnej i stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Zawarte na stronie fotografie podlegają ochronie prawnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedającego, producentów oraz dystrybutorów.

Poprzez Akceptację niniejszego Regulaminu oraz stanowiącej jego integralnej części tj. Polityki Prywatności Kupujący, zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego Eastend w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.

W celu korzystania ze strony Eastend Kupujący powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet.

W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem InPost Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie wymagane jest podanie numeru telefonu komórkowego.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Kupującego wyłącznie w zakresie niezbędnym:

do realizacji Zamówienia

obsługi posprzedażowej

w przypadku wyrażenia dobrowolnej odrębnej zgody – również odnośnie działań marketingowych

do dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sprzedającego oraz w celach podatkowych

Kupujący lub Użytkownik powinni powstrzymać się od jakichkolwiek działań godzących w interesy Eastend. lub skutkujące powstaniem szkody. Kupujący lub Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działania zagrażające funkcjonowaniu Eastend.pl może zostać zgłoszone przez Sprzedającego właściwym organom.

Dostęp do stron Eastend możliwy jest także za pośrednictwem portali społecznościowych - Facebook.com., Twitter.com oraz Instagram, YouTube i Google+.

Sprzedający realizuje Zamówienia na terytorium Polski oraz terenie innych krajów.

Sprzedawca prowadzi akcje promocyjne, o których Klienci będą informowani na stronie internetowej lub za pośrednictwem Newslettera.

Sprzedawca oświadcza, iż w razie prowadzenia kilku akcji promocyjnych naraz, łączenie korzyści związanych z uczestnictwem w każdej z nich należy wykluczyć. Klient będzie w takim wypadku beneficjentem akcji promocyjnej, do której wyraził chęć podjęcia uczestnictwa w pierwszej kolejności.

 

Punkt IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 

Dla dokonania zawarcia ważnej Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.eastendshop.com, dokonać wyboru Towaru z wyświetlonej oferty Sklepu, ilości, miejsca dostawy oraz formy Płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie.

W przypadku, gdy Kupujący posiada Konto, przed złożeniem Zamówienia może zalogować się na swoje Konto. Posiadanie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia.

W przypadku posiadania Kodu rabatowego Kupujący powinien przed złożeniem Zamówienia wpisać jego numer w odpowiednie przeznaczone ku temu pole. Cena wybranego Towaru znajdującego się w Koszyku zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. W celu uniknięcia wątpliwości jeden Kod rabatowy może być wykorzystany wyłącznie do Zamówienia jednego Towaru.

Kupujący dokonuje wyboru zamawianego Towaru poprzez jego dodanie do koszyka.

Do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” Kupujący ma możliwość dokonania zmian wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w Punkcie VI pkt.3.

Po udzieleniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu wszystkich informacji, Kupujący zostanie przekierowany dalej w celu wybrania metody płatności a mianowicie:

może zostać przekierowany w celu wybrania banku, w którym posiada rachunek bankowy, a następnie dokonania zapłaty za pośrednictwem „Blue Media”,

może dokonać zapłaty wykorzystując swoją kartę płatniczą za pośrednictwem usługi ,,PayPal’’

może wybrać metodę płatności ,,płatność przy odbiorze’’

Po dokonaniu wyboru metody płatności Kupujący zostanie poinformowany o złożonym Zamówieniu.

 

Dla złożenia Zamówienia konieczne jest kliknięcie w ikonę „Złóż zamówienie”. Poprzez kliknięcie przycisku Kupujący składa oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość email, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów umowy oraz Zamówienia.

Umowę uznaje się za zawartą z chwilą kliknięcia przez Kupującego w ikonę „Złóż zamówienie”. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).Poprzez kliknięcie przycisku Kupujący potwierdza ponadto, iż wyraża zgodę na przesłanie rozliczenia w formie elektronicznej faktury, na wskazany adres email.

W przypadku, gdy realizacji Zamówienia jest niemożliwa, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedający poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedający zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Kupujący uprawniony jest do anulowania Zamówienia poprzez niezwłoczne, lecz nie później niż do momentu zmiany statusu zamówienia na „zrealizowane” przesłanie na adres: [email protected] informacji o rezygnacji z Zamówienia. Anulowanie Zamówienia nie stanowi czynności związanej z odstąpieniem od umowy.

Sprzedający potwierdza wysłanie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Kupującego numeru listu przewozowego.

Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia w zakładce „Moje konto”.

Wszystkie Towary oferowane na stronach Eastend są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. Powyższe zmiany nie mogą naruszać jakichkolwiek praw Kupującego, w szczególności wynikających z przepisów aktów prawnych wymienionych w pkt II Regulaminu.

 

Punkt V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

Kupujący może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni, w których Sklep jest zamknięty. W takim przypadku Sprzedający wykona Umowę najpóźniej w terminie 14 dni po złożeniu Zamówienia.

Realizacja Zamówienia nastąpi niezwłocznie od chwili zawarcia Umowy, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Punkt VI. DOSTAWA

Sprzedający realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz poprzez odbiór w Paczkomacie, przy czym jest ona ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

przesyłką kurierską - poprzez DHL PARCEL POLSKA SP ZOO (DHL)

przesyłką kurierską - poprzez DPD

przesyłką kurierską - poprzez GLS

pozostawienie przedmiotu Zamówienia w jednym z Paczkomatów InPost

Koszt dostarczenia Zamówionego towaru na terenie całej Polski dla Zamówień poniżej 250 zł (z uwzględnieniem rabatów) można znaleźć tutaj.

Dla wszystkich Zamówień o wartości powyżej 250 zł (z uwzględnieniem rabatów) dostawa jest bezpłatna.

Wyboru dostawcy Towaru dokonuje Kupujący podczas dokonywania Zamówienia. Termin realizacji dostawy składa się z:

czasu wysyłki produktu, który wynosi do jednego dnia roboczego, a w szczególnych przypadkach może się on wydłużyć maksymalnie do 14 dni o czym Zamawiający zostanie wcześniej poinformowany

czasu dostawy firmy przewozowej, który wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez sklep Zamówienia

W razie odstąpienia od zawartej umowy Klient jest uprawniony zwrócić Towar za pośrednictwem kuriera bez obowiązku ponoszenia kosztów. Inna forma zwrócenia Towaru Sprzedającemu podlegać będzie opłacie zgodnie z cennikiem danego usługodawcy.

 

Punkt VII. PŁATNOŚĆ

 

Sprzedający umożliwia dokonanie płatności za pomocą następujących sposobów:

Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

Obsługę płatności elektronicznych dokonywanych za pomocą usługi PayPal

W przypadku dokonywania przez Kupującego płatności w formie elektronicznej za pomocą jednej ze wskazanych metod jego dane osobowe będą przetwarzane w celu rozliczenia płatności przez wybrany przez niego podmiot.

 

Punkt VIII. REJESTRACJA KONTA

 

W celu założenia konta niezbędne jest dokonanie bezpłatnej Rejestracji.

Rejestracja dokonywana jest za pomocą formularza, znajdującego się na stronie Eastend, w trakcie dokonywania zamówienia lub podczas wyboru korzystania z usługi Newsletter. Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest wymagane do założenia Konta.

W zależności od sposobu dokonywania, Rejestracja następuje poprzez podanie następujących danych:

adresu email (identyfikator),

hasła,

imienia i nazwiska,

adresu zamieszkania,

numeru telefonu kontaktowego.

Po należytym wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Kupujący otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji oraz utworzenia Konta. Z chwilą utworzenia Konta, Kupujący może dokonywać zakupów przy użyciu Konta.

Dane podane przez Kupującego służą jedynie do należytego wykonania zawartej ze Sprzedającym Umowy oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności w sprawach: księgowych, stałej obsługi klienta i weryfikacji w zakresie spełniania określonych wymogów do założenia Konta.

Wszelkie podane Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, których Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku jest administratorem. Sprzedający informuje, iż posiada system informatyczny z odpowiednimi zabezpieczeniami, uniemożliwiającymi przekazanie Danych osobowych Kupującego niepożądanym podmiotom.

Kupującemu przysługuje prawo dostępu i poprawiania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Sprzedawcy.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

Punkt IX. KONTO

 

Rejestracja Konta umożliwia Kupującemu:

bezpośrednie dokonywanie Zamówienia,

modyfikowania w każdym czasie przekazanych danych,

przeglądanie historii Zamówień,

umieszczanie Towarów w schowku,

zamówienie Newslettera.

Ustalony email (identyfikator) i hasło mają charakter poufny i wraz z Kontem stanowią tajemnicę handlową, która podlega prawnej ochronie, stąd Kupującemu zabrania się udostępniania wyżej wymienionych informacji oraz tych przekazanych dla potrzeb Rejestracji Konta, chyba, że Kupujący udostępnia swoje dane domownikom lub pracownikom, którzy korzystają w jego imieniu z Konta.

Po udzieleniu przez Użytkownika wymaganych informacji zostanie wysłany na podany adres e-mail link aktywacyjny, w którym Użytkownik zostanie poproszony o aktywację konta „z” lub „bez” opcji z Newsletterem. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera podczas aktywacji Konta jest działaniem dobrowolnym.

Użytkownik ma prawo do modyfikowania dodatkowych usług związanych z Kontem w każdym czasie poprzez kliknięcia w okienku checkbox.

Użytkownik Konta ma prawo do likwidacji Konta o każdym czasie bez podania przyczyn rezygnacji. Procedura likwidacji Konta polega na przesłaniu przez Użytkownika oświadczenia woli o rezygnacji z usługi, na następujący adres e-mail: [email protected] Sprzedający potwierdza usunięcia Konta Użytkownika przesyłając mu zwrotną wiadomość elektroniczną.

 

Punkt. X OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

 

Obsługa posprzedażowa to usługa dedykowana Użytkownikom, posiadającym aktywne Konta. Pozwala na automatyczną obsługę Użytkownika poprzez zgłaszanie:

reklamacji Towaru

zwrotu Towaru

Zgłoszenie wyżej wymienionych czynności następuje z Panelu Klienta albo z listy zamówień lub poprzez konkretne Zamówienie. W tym celu Użytkownik musi wypełnić formularz dla każdego zgłaszanego Towaru, w którym powinien co najmniej wskazać:

w przypadku reklamacji listę wad wraz z ich opisem i datą wystąpienia wady,

dane adresowe,

sposób dostarczenia Towaru,

dane kontaktowe,

numer rachunku bankowego oraz informacje do wypłaty.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję odbioru Towaru za pośrednictwem kuriera DHL, użytkownik zostanie automatycznie powiadomiony o zamówieniu kuriera na podane w formularzu dane adresowe, ponadto Użytkownik zostanie poinformowany o dalszych krokach związanych z wybraną czynnością.

Za pomocą Panelu Klienta Użytkownik ma możliwość stałego śledzenia stanu zgłoszonej sprawy. Usługa umożliwia również sprawdzanie historii zleceń oraz zgłoszonych czynności.

Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur korygujących w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 365 dni od dnia dostarczenia Towaru i wysyłając je na adres Sprzedającego: ul. Grunwaldzkiej 569, 80-339 Gdańsk.

Oświadczenie można również złożyć poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

W razie ważnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, umowę traktuje się jako niezawartą, a Strony zobowiązane są do niezwłocznego, lecz nie dłuższego niż w terminie 14 dni zwrotu wzajemnych świadczeń.

Kupujący winien odesłać Towar na adres Sprzedającego określony powyżej. Sprzedający potwierdza Kupującemu zwrot Towaru przesyłając wiadomość elektroniczną.

Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających ze stwierdzonej z niezgodności towaru z umową.

Kupujący ma możliwość dokonania zwrotu Towaru w terminie 365 dni od dnia jego dostarczenia, przy założeniu, iż Towar nie był użytkowany.

Produkty wykonane na zamówienie według specyfikacji klienta nie podlegają zwrotowi / wymianie.

 

Punkt XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

W zakresie objętym postępowaniem reklamacyjnym, Sprzedający odpowiada na zasadzie rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z art. 577 i nast. kodeksu cywilnego.

W celu zgłoszenia Reklamacji Kupujący może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym punkcie.

Oświadczenie składającego Reklamację powinno zostać złożone na adres Sprzedającego, tj. ul. Grunwaldzka 569, 80-339 Gdańsk i zawierać:

przyczynę złożenia reklamacji;

sposób dokonania reklamacji, poprzez wskazanie czy składający reklamację żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar lub obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli wada jest istotna;

odpis oraz aktualne dane składającego reklamację ze wskazaniem poprawnego adresu.

Podstawą do przyjęcia reklamacji jest niezgodność towaru z zawartą umową, co oznacza w szczególności iż:

towar nie nadaje się do zwykłego używania,

towar nie posiada odpowiednich właściwości jakie winien posiadać zgodnie z zawartą umową,

towar utracił cechy właściwości przydatności do użycia w okresie gwarantowanym przez Sprzedającego,

został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym,

jest własnością osoby trzeciej,

jest obciążony prawem osoby trzeciej,

jego korzystanie lub rozporządzanie jest ograniczone decyzją lub orzeczeniem właściwego organu.

Kupujący może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Sprzedający zaproponuje inne rozwiązanie i niezwłocznie powiadomi o nim Klienta. Klient wobec zaistniałej sytuacji będzie uprawniony do zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, łącznie z możliwością skorzystania z obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy, przy spełnieniu przesłanek z pkt 6 i 7.

Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny.

W przypadku żądania obniżenia ceny Klient zobowiązany jest do określenia kwoty, o którą pierwotna cena ma być obniżona.

Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Na każdym etapie postępowania reklamacyjnego Sprzedający zobowiązany jest do zachowania powyższego terminu, w razie jego przekroczenia reklamacją uznaje się za uznaną.

Sprzedający na każdym etapie postępowania reklamacyjnego będzie uprawniony do proponowania Klientowi innego rozwiązania, aniżeli ten wskazał w reklamacji, przy czym Sprzedający zobowiązuje się uwzględnić następujące okoliczności:

łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Towaru,

charakter wady - istotna czy nieistotna

to, czy Towar był wcześniej reklamowany.

Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiających niebędących Konsumentami z zastrzeżeniem, iż jedynie wady istotne i nieusuwalne skutkują wymianą bądź zwrotem Towaru. W pozostałych przypadkach Reklamacja skutkuje naprawą Towaru.

 

Punkt XII. INFORMACJE O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW

 

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem:

o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution). Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W przypadku chęci skorzystania z wskazanego sposobu rozpatrzenia sprawy, Sprzedawca ze swojej strony wyznaczył następujący adres kontaktowy: [email protected]

 

Punkt XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Polityka Prywatności oraz Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).